බී-ලෑන්ඩ්

අපගේ B-LAND කර්මාන්ත ශාලාව නැරඹීමට හා අධ්‍යයනය කිරීමට සෑම තැනකින්ම පැමිණෙන විදේශීය මිතුරන් සාදරයෙන් පිළිගනිමු 2019 ගිම්හානයේ ප්‍රධාන විධායක සිමොන් WU අධ්‍යයන රැස්වීමේ මුලසුන දැරීය;

blant (1) blant (2) blant (3) blant (4) blant (5)


තැපැල් කාලය: මාර්තු -03-2021